Farní kostel svatého Bartoloměje

       Původní románský kostel z 13. století byl obdélníkového půdorysu. Nyní po barokních přestavbách má půdorys ve tvaru kříže, jehož podélná osa směřuje od západu k východu.
       Roku 1353 zřídil tehdejší majitel Koutného mlýna Jindřich Kelhard nadaci, která byla pro březovský "horní" kostel. Tato tzv. Kelhardova nadace byla r. 1655 spojena na biskupském mlýně s kostelní nadací smlouvou mezi zemským panstvím a březovskou městskou radou (nadační listina byla zhotovena teprve r. 1807).
       Březovský měšťan a další majitel Koutného mlýna Jíří Kamenohorský nechal ke kostelu přistavět jižní, tehdy ještě od kostela oddělenou kapli s vlastním vchodem a nařídil, aby se zde vždy na den Nejsvětější Trojice sloužila zpívaná mše a na den sv. Jindřicha zádušní mše - to dosvědčili purkmistr a rada města Březové listinou 16. 5. 1640.
       V r. 1721 byla přistavěna severní kaple s kryptou. V r. 1725 byla provedena celková barokní přestavba kostela a přistavěna nová věž a přesbytář.
       Z tohoto roku pocházejí také sochy apoštolů Petra a Pavla (zřejmě z dílny Pacáků) po starnách hlavního oltáře.
       Na počátku 90. let objeven zazděný vchod do již zbořené márnice, dvě románská jednoduchá okénka ve stěnách lodi a okna z doby první barokní úpravy v 17. stol. Ve zdi presbytáře je mřížka z někdejšího sanktuária ze 14. stol. s původním zámkem.
       Od dávné minulosti ke kostelu přiléhal hřbitov. Císař Josef II. dvorním dekretem z 23. 8. 1781 (definitivně 1784) nařídil, že veškeré hřbitovy nacházející se uvnitř obce musí být zrušeny a přemístěny co nejdále od obce. Také v Březové byl v následujícím období hřbitov přemístěn na stávající místo.
      
Věže kostela jsou dvě, velká a menší nad sakristií, na níž byly velké zvony o váze 18 centýřů z r. 1558, 10 centýřů z r. 1710, 5 centýřů z r. 1446 a 4 menší zvony. První z těchto zvonů z r. 1558 byl po II. svět. válce nalezen v Hamburgu P. Jiřím Poštulkou, místním farářem a slavně byl znovuposvěcen v 15. 6. 1947. Pohlednice z této akce je zde rovněž k dispozici.

       R. 1832 byl zrušen oltář sv. Kříže, aby se získalo více místa.
       Obraz hlavního oltáře byl malován vídeňským malířem Karlem Schönbrunnerem r. 1854. Od téhož malíře je také někdejší oltářní obraz Neposkvrněného Početí Panny Marie (nyní se nachází v depozitáři).
       Současný boční oltář Panny Marie je zhotoven v 19. stol. Je kamennosochařským dílem ze slezského šedého mramoru
       Křtitelnice zhotovená z několika druhů mramoru s dřevěným víkem je pěknou prací z r. 1907.
       Varhany: Instalace v r. 1905, poprvé se rozezvučely v témže roce 24. 12. Postavila je firma Neisser. Staré barokní varhany, které sloužily 160 let byly demontovány. Kůr v té době přišel o druhé patro. Údajně byly v r. 1745 přivezeny z kostela sv. Mořice z Olomouce a po dobu svého provozu v Březové dvakrát přestavěny.
      V r. 1834 byl v Březové stavitel varhan. V literatuře se připomíná, že varhany v piaristickém kostele ve Freibergu postavil Ondřej Jakl z Březové.

 

Obrazy Křížové cesty jsme opatřili 14 novými umělecky ztvárněnými rámy, které stály 77.000 Kč.

Zhotovil je umělecký řezbář pan Věneček z Litomyšle:

 

Na původní místa jsme rovněž umístili nové kompletní osvětlení z bílého kříšťálu.
4 dvanáctiramenné lustry, 1 pětiramenný a 14 nástěnek stálo s montáží asi 88.000,-


Rovněž venku se severní strany (pohled od Svitav) je od nového roku 2004 v noci kostel osvětlen zásluhou pana starosty Kisse.


V nejbližší době umístíme do kostelních lavic topné panely, které nám zdarma daruje (jak již přislíbila) farnost Kelč, za což jí upřímně děkujeme.